Shefi i Zyres se Bashkimit Evropian me nje “goditje” shume te rende per Kosoven / Ja per qfare nuk po i beson Kosoves

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog, thotë se vërtetë Kosova ka pr,obl,em,e të theksuara në sistemin e drejtësisë, por sipas tij pr,oc,esi i Vett,ingut do të ishte hapi i fundit për të për,mirë,su,ar këtë sistem.Szunyog në RTV Dukagjini thotë se Vet,ting duhet të jetë ma,së e jasht,ëzako,ns,hme.

“Kosova ka mjete të mira për të matur int,eg,rite,tin e gjyqt,arëv,e dhe pro,kur,orë,ve dhe ka mjete për të matur punën e tyre. Ne nuk e shohim Vet,tin,gun si diçka që duhet të jetë gjëja e parë për të përm,irësuar sistemin e drejtësisë. Vet,ti,ngu është mjeti i fundit. Pra nëse asg,jë nuk fu,nksion,on duhet të vijë në pyetje V,etti,ngu”, deklaroi ai
Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë thotë se ka ende mjete që nuk janë përdorur për të për,mi,rë,suar sistemin e drejtësisë.

“Ne kemi analizuar konc,ept-dok,ume,ntin për Ve,tti,ng,un dhe nuk i kemi të qarta disa kon,ce,te. Kuvendi e qeveria mund ta mira,tojnë Ve,tti,ngun, por ne mbë,sh,tesim vetëm pro,ce,set që ne ndi,hemi rehat”.Szunyog thotë se para se qeveria të hedh hapin e radhës për Ve,ttin,gun të kons,ulto,het më shumë me partnerët ndërkombëtarë.Ai thotë se Vet,ting,u merr shumë kohë që të jet,ëso,het dhe kërkon shumë mjete financiare.“Në Shqipëri Ve,ttin,gu ka marrë pesë vjet dhe ende nuk ka përfunduar. Unë nuk kam besim se Vet,tin,g në Kosovë do të përmi,rëso,n,te siste,mi,n e drejtësisë”, tha Szunyog.