Kenga “Mora fjalë”, Kujt i takon , Shkurte Fejzës apo Qazim Bekës? (DETAJE)

-“Mora fjale” ke’nduar nga e ma’dhja Shkurte Fejza, padyshim se eshte nje nga kenget me te njohura ne Kosoven e pasIu*ftes.

Marre parasysh se kjo kenge i dedikohet her’oit Adem Jashari, teksti, melodia dhe inter’pretimi ngjaIIin gjithmone emocione dhe dashuri te ma’dhe ndaj vendit dhe Iu*ftes çIirimtare.

‘-Pikerisht, per kete kenge se fundmi eshte bere n’je deb’at, pas nje postimi qe ka qarkuIIuar neper rrjete sociale, sipas se c’ilit, kjo kenge fillimisht eshte interpretuar nga kengetari Qazim Beka.

Lidhur me këtë de bat flet vet ke’ngetari Qazim Beka dhe Agim Rama, i cili në fakt tregon se në atë kohë ishte p’ro’ducent edhe i -Qazim Be’kës, pos këng’ëtares Sh’kurte Fejza.’

Ndërkohë’, kompozitori i këngës, “Mora fjalë”, Naim Gjoshi, përmes telefonit ka dekIaruar se kënga është’ bërë për Qazim Bekën, mirëpo se çfarë ka ndodhur tutje, e çfarë mareveshje janë bërë në mes të dy këngëtarëve nuk e di.

-DekIaratat e tyre mund t’i dëgjoni në video, derisa Shkurte Fej’za nuk i eshte përgj’igjur thirjeve dhe mes azh’eve të emisionit “#Gjesi”.

-“Mora fjale” ken’duar nga e madhja Shkurte Fejza, pad’yshim se eshte nje nga kenget me te ‘njoh’ura ne Kosoven e pasIu*ftes. Marre pa’rasysh se kjo kenge i dedikohet her’oit Adem Jashari, teksti, melodia dhe inter’pretimi ngjaII’in gjith’mone emoc’ione dhe dashuri te madhe ndaj vendit dhe Iu*ftes çIirimtare.

-Pikerisht, per kete kenge se fundmi esh’te bere nje deb’at, pas nje postimi qe ka qarku’IIuar neper rrjete sociale, sipas se cilit, kjo kenge fillimisht eshte interpretuar nga kengetari Qazim Beka.’

-Lidhur me këtë’ de bat flet vet kengetari Qazim Beka dhe Agim Rama, i cili në fakt tre’gon se në atë kohë ishte pro’ducent edhe i Qazim Bekës, pos këng’ëtares Shkurte Fejza.

-Ndë’rkohë, kompozi’tori i këngës, “Mora fjalë”, Naim Gjoshi, përmes telefonit ka dekIaruar se kënga është bërë për Qazim Bekën, mirëpo se çfarë ka ndodhur tutje, e çfarë mar’eves’hje janë bërë në mes të dy këngët’arëve nuk e di.

-DekIaratat e tyre mund t’i dëgjoni në vid’eo, derisa Shkurte Fejza nuk i eshte përgjigjur thirjeve dhe mes azheve të emisionit “#Gjesi”.